VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE DODÁVKY PRODUKTOV A SLUŽIEB
SPOLOČNOSTI OFFICE DEPOT s.r.o.


I) Úvodné ustanovenie
1) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vydáva spoločnosť OFFICE DEPOT s.r.o.
(ďalej tiež „OD“), so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 192
384, (ďalej len „Dodávateľ“), ako dodávateľ produktov a služieb v súlade s jej predmetom
podnikania, najmä v oblasti papierenského a kancelárskeho tovaru a tlačových služieb, za účelom
stanovenia obchodných podmienok dodávok ponúkaných Produktov a Služieb pre svojich
zákazníkov.
2) Svojim podpisom pod textom VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente zakladajúcom v zmysle
týchto VOP zmluvný vzťah medzi OD a Zákazníkom alebo akoukoľvek inou formou, vrátane zaslania
objednávky na dodávku Produktov a/alebo Služieb, potvrdzuje osoba, ktorá tak učinila, že je s
týmito VOP uzrozumená a že ich v celom rozsahu akceptuje.
3) Aktuálne platné znenie všeobecných obchodných podmienok je zverejnené na oficiálnych
internetových adresách www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk.

 

II) Vymedzenie pojmov
1) Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v Katalógu OD,
označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na
základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v Katalógu OD.
2) Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v Katalógu OD.
3) Katalógom OD je konkrétny zoznam Produktov a Služieb v elektronickej podobe zverejnený na
oficiálnych internetových adresách Dodávateľa www.officedepot.sk alebo
www.online.officedepot.sk, ktorý predstavuje pre stanovené obdobie aktuálne platnú ponuku
Produktov a Služieb zaisťovaných Dodávateľom. Katalóg OD je platný okamihom zverejnenia na
príslušnej vyššie uvedenej internetovej adrese, a to do doby jeho zrušenia alebo zverejnenia
nového s neskorším dátumom. Zverejnením nového Katalógu OD sa automaticky ruší ten
predchádzajúci. K aktualizácii Katalógu OD dochádza priebežne po celý rok. Katalóg OD je ako
informačný materiál vydávaný spravidla raz ročne tiež v tlačenej podobe, ktorá však nemá záväzný
charakter.
4) Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.
Dodávateľ uzatvára zmluvy v rámci B2B vzťahov a nie s koncovými spotrebiteľmi.
5) Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa
Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s čl. IV) alebo čl. X) týchto VOP.
6) Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov
alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.
7) Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie
objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.
8) Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny
medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.
9) Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo
zodpovednosti za vady alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s
reklamačnými podmienkami špecifikovanými v čl. IX) týchto VOP.

 

III) Zmluva
1) Zmluvný vzťah medzi Zákazníkom a Dodávateľom v súvislosti s plnením Dodávateľa realizovaným v
súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb vzniká:
a) prijatím Objednávky Zákazníka, ku ktorému dochádza buď písomnou akceptáciou po vystavení
Objednávky a/alebo okamihom splnenia Objednávky alebo jej časti zo strany Dodávateľa;
b) uzavretím samostatnej rámcovej zmluvy, ktorá špecifikuje rámcové dodacie podmienky
dodávok Produktov/Služieb medzi Zákazníkom a Dodávateľom, na základe ktorej dochádza k
čiastkovému plneniu podľa čiastkových Objednávok Zákazníka, ktoré boli akceptované
(prijaté) Dodávateľom spôsobom uvedeným v ods. 1) písm. a) tohto článku;
c) uzavretím samostatnej servisnej zmluvy, ktorá špecifikuje podmienky poskytovania Služieb
typu servisu kancelárskej techniky v rozsahu dohodnutom medzi Zákazníkom a Dodávateľom a
na základe ktorej dochádza k priebežnému alebo opakovanému poskytovaniu dohodnutých
Služieb.
2) Zmluvný vzťah založený spôsobom uvedeným v ods. 1) tohto článku je ďalej v týchto VOP
označovaný ako „Zmluva“.
3) Zmluva je podľa povahy dohodnutého plnenia buď zmluvou kúpnou alebo zmluvou o dielo,
zmluvou nepomenovanou, alebo zmluvou zmiešanou, vždy uzatváraná v režime zák. č. 513/1991
Zb., obchodného zákonníka.
4) V prípade, že je ďalej v týchto VOP odkaz na „Zmluvu“, myslí sa tým akýkoľvek dokument, ktorý
Zmluvu tvorí alebo je jej súčasťou, ako je Objednávka, neoddeliteľná príloha, Cenník, VOP apod.

 

IV) Objednávka Produktov/Služieb
1) Zákazník je oprávnený vystaviť Dodávateľovi Objednávku na Produkty/Služby ponúkané v Katalógu
OD, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky.
2) Objednávku možno doručiť Dodávateľovi počas pracovných dní medzi 7:30 – 15:00 hod.
prostredníctvom kontaktných miest Dodávateľa špecifikovaných v čl.XV) týchto VOP. Objednávky
doručené Dodávateľovi mimo tu uvedenej pracovnej doby sa považujú za doručené o 7:30 hod.
najbližšie nasledujúceho pracovného dňa.
3) Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje, pokiaľ sa strany nedohodnú inak:
a) obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ,
b) meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s Objednávkou
(vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, fax, email),
c) druh objednávaného Produktu/Služby a jeho množstvo,
d) označenie Produktu/Služby podľa položiek v Katalógu OD,
e) adresa určená na odovzdanie a prevzatie Produktov/Služieb (Dodacie miesto), ak je odlišná od
adresy podľa bodu b),
f) výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o registrácií
platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené skôr a pokiaľ si ich
Dodávateľ výslovne vyžiadal,
g) podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu,
h) v prípade telefonickej Objednávky namiesto ustanovení písm. a) až h) uvedenie zákazníckeho
hesla alebo čísla vygenerovaného Dodávateľom.
4) Vystavená Objednávka je pre Zákazníka záväzná.
5) Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP, prípadne inými dokumentmi tvoriacimi
Zmluvu, je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu
na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na Objednávku hľadí, akoby
nebola nikdy doručená.
6) Dodávateľ je oprávnený kedykoľvek preveriť oprávnenosť Objednávky najmä spätným
telefonickým overením totožnosti osoby, ktorá učinila telefonickú Objednávku, alebo overením
podpisu na faxovej alebo inej písomnej Objednávke s podpisovým vzorom doloženým Zákazníkom.
V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä nesúladu údajov o osobách oprávnených
objednávať Produkty/Služby alebo nesúladu medzi podpisom na Objednávke a podpisovým
vzorom, je Dodávateľ oprávnený plnenie podľa Objednávky odmietnuť alebo požadovať jej
dodatočné potvrdenie písomnou formou.
7) Dodávateľ je oprávnený neprijať Objednávku, pokiaľ Zákazník má ku dňu vystavenia Objednávky
akékoľvek neuhradené splatné záväzky voči Dodávateľovi.
8) V prípade, že Dodávateľ nemá v lehote požadovanej Zákazníkom na plnenie potrebné množstvo
objednaných Produktov/Služieb k dispozícií, oznámi to písomne alebo telefonicky Zákazníkovi,
zaradí ho ako čakateľa na objednané Produkty/Služby a vedie jeho Objednávku v evidencii
rezervácií (tzv. backorder), ibaže Zákazník Objednávku (jej časť) po tomto oznámení zruší. Ak
nedôjde k splneniu takej Objednávky najneskôr do 20 (dvaciatich) pracovných dní od takého
oznámenia, považuje sa taká Objednávka za zrušenú a hľadí sa na ňu, ako by nebola učinená.
9) Objednávka iného tovaru, než ktoré ponúka Dodávateľ v Katalógu OD (tzv. nekatalógový tovar), je
možná výlučne na základe písomnej zmluvy (objednávky) a podľa osobitne dohodnutých dodacích
a cenových podmienok. Objednávku takého nekatalógového tovaru nie je Zákazník oprávnený
odvolať.

 

V) Miesto dodania a prevzatia Produktov/Služieb
1) Produkty/Služby budú dodávané v Dodacom mieste(ach) špecifikovanom Zákazníkom v
Objednávke alebo v inom dokumente tvoriacom Zmluvu. K riadnemu splneniu Objednávky zo
strany Dodávateľa dochádza okamihom odovzdania a prevzatia Produktov či poskytnutých Služieb
medzi Dodávateľom a Zákazníkom v Dodacom mieste, potvrdené na Dodacom doklade.
2) Zákazník je povinný objednané Produkty/Služby prevziať a pri prevzatí dodávku riadne prezrieť a
skontrolovať. Prevzatie Produktov/Služieb potvrdí Zákazník písomne na Dodacom doklade, čím
potvrdzuje najmä zhodu v množstve a druhu preberaných Produktov/Služieb s údajmi uvedenými v
Dodacom doklade. Zákazník zaistí, že potvrdenie na Dodacom doklade bude obsahovať riadne
označenie Zákazníka a uvedenie mena a priezviska osoby, ktorá prevzatie potvrdzuje. Zákazník je
zodpovedný za to, že osoba preberajúca Produkty/Služby je na to oprávnená.
3) Zákazník oznámi Dodávateľovi vopred zoznam osôb oprávnených na prevzatie Produktov/Služieb v
Dodacom mieste, najčastejšie uvedením na Objednávke alebo v akomkoľvek dokumente tvoriacom
Zmluvu. Ak nebudú také osoby Zákazníkom oznámené, alebo ak taká osoba v okamihu doručenia
Produktov/Služieb nebude pri odovzdávaní prítomná, bude Dodávateľ považovať za osobu
oprávnenú na prevzatie Produktov/Služieb osobu, ktorá spravidla prevzatie za Zákazníka
potvrdzuje, alebo osobu, ktorá v danom prípade v prevádzkarni Zákazníka vykonáva funkciu, s
ktorou je preberanie dodávok spojené. Pokiaľ Zákazník pripustí, aby preberanie Produktov/Služieb
uskutočňovali zaňho aj iné osoby, než tu uvedené, nemôže sa v dôsledku toho dovolávať
neplatnosti Zmluvy alebo sa zbaviť zodpovednosti za plnenie svojich povinností podľa Zmluvy.
4) V prípade, že po dodaní dôjde k akýmkoľvek pochybnostiam o dodávke z dôvodu nejasného alebo
nepresného označenia Zákazníka na Dodacích dokladoch, považuje sa dodávka Produktov/Služieb
za riadne splnenú a Zákazníkom prevzatú, ibaže by Zákazník preukázal, že Dodávateľ musel vedieť,
že k dodaniu došlo v rozpore s príslušnou Objednávkou.
5) Zákazník je povinný bezodkladne písomne informovať Dodávateľa o zmenách Dodacích miest
určených na prevzatie Produktov/Služieb. Do doručenia takého oznámenia sa dodávka
Produktov/Služieb bude považovať za riadne splnenú ich dodaním na pôvodné Dodacie miesta a
Dodávateľ nezodpovedá za prípadné omeškanie alebo škody spôsobené v súvislosti s takým
dodaním Produktov/Služieb.
6) Dodacím dokladom podľa predchádzajúcich ustanovení je spravidla faktúra.
7) Okamihom prevzatia Produktov doloženým Dodacím dokladom dochádza k prechodu
nebezpečenstva škody na veci (náhodného zničenia, poškodenia, straty apod.). K prechodu
vlastníckeho práva k dodaným a prevzatým Produktom dochádza až úplným zaplatením zjednanej
ceny za také Produkty.
8) Dodávateľ si vyhradzuje právo na objednávky mimoriadneho rozsahu, kde celková hmotnosť
dodávky tovaru na jednu dodaciu adresu presahuje 350 kg, rozdeliť do viacerých závozov.

 

VI) Termín dodania, garancia „zajtra alebo zadarmo“
1) Dodávateľ za podmienok uvedených v týchto VOP zaisťuje dodávky vybraných Produktov do
Dodacieho miesta formou garancie „zajtra alebo zadarmo". V rámci tejto garancie sa Dodávateľ
zaväzuje dodať Produkty, na ktoré garanciu „zajtra alebo zadarmo“ poskytuje uvedením tejto
garancie pri príslušnej položke v Katalógu OD, Zákazníkovi do Dodacieho miesta v pracovný deň
nasledujúci po doručení Objednávky na Kontaktné miesta Dodávateľa viz čl. XV) 2). Ak sa tak
nestane, Dodávateľ dodá Zákazníkovi takto objednané Produkty zadarmo v najkratšom prakticky
realizovateľnom náhradnom termíne v stanovenej pracovnej dobe Dodávateľa. Dodávka zadarmo
bude riadne vyznačená na príslušnej faktúre.
2) Nasledujúcim dňom sa pre účely garancie „zajtra alebo zadarmo“ rozumie časové rozmedzie od
7:30 do 17:30 hodín v pracovné dni, a to bez ohľadu na prípadné užšie časové rozmedzie času
dodávky, dohodnuté pri prijatí Objednávky alebo inak. Pokiaľ bude Objednávka doručená
Dodávateľovi v pracovné dni po 15:00 hod. alebo mimo pracovné dni, za okamih doručenia takej
Objednávky sa bude považovať pre účely tejto garancie 7:30 hod. najbližšie nasledujúceho
pracovného dňa.
3) Celková výška ceny objednaných Produktov s garanciu „zajtra alebo zadarmo“ rozhodujúca pre
stanovenie jednotlivého nároku na dodávku zadarmo v dobe platnosti garancie „zajtra alebo
zadarmo“ je pre jedného Zákazníka limitovaná čiastkou vo výške 400,- EUR. Dodávka
Produktov/Služieb, pri ktorých nebola nedodržaná garancia „zajtra alebo zadarmo“, s cenou takých
Produktov/Služieb nad 400,- EUR bude dodaná za súhrnnú cenu dodávky zníženú o 400,-EUR.
4) Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa nevzťahuje na Zákazníkov, ktorí majú voči Dodávateľovi ku
dňu, ku ktorému by inak došlo k vzniku ich nároku na plnenie podľa garancie „zajtra alebo
zadarmo“, akékoľvek neuhradené splatné záväzky. Dlhy sú posudzované vo vzťahu k celej právnej
entity zákazníka. Dlhy sú posudzované pripísaním čiastky do účtovného systému Dodávateľa.
5) Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na Zákazníkov, ktorých predmet činnosti je
rovnakého alebo podobného zamerania ako predmet podnikania Dodávateľa, t.j. nevzťahuje sa
na akúkoľvek osobu, ktorá je v súťažnom vzťahu k Dodávateľovi.
6) Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa nevzťahuje na zamestnancov Dodávateľa a ich spriaznené
osoby alebo spoločnosti.
7) Pokiaľ nie je v každom jednotlivom prípade výslovne dohodnuté inak, garancia „zajtra alebo
zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na nižšie špecifikované prípady, a to aj keby šlo o Objednávku
položky, pri ktorej je v Katalógu OD garancia „zajtra alebo zadarmo“ uvedená. Ide o nasledujúce
prípady:
a) Objednávky mimoriadneho rozsahu, kde počet kusov alebo balení konkrétnej položky
presahuje objem najväčšej Objednávky, ktorá bola niektorým zo Zákazníkov u Dodávateľa pre
danú(é) položku(y) za ostatné tri mesiace učinená;
b) Objednávky mimoriadneho rozsahu, kde celková hmotnosť dodávky tovaru na jednu dodaciu
adresu presahuje 350 kg;
c) Objednávky kancelárskeho nábytku v celkovej hodnote nad 1000,- EUR a všetky Objednávky
kancelárskeho nábytku s montážou. Garancia „zajtra alebo zadarmo“ sa ďalej nevzťahuje na
Objednávky atypického a nadštandartného kancelárskeho nábytku, ktorý nie je uvedený v
Katalógu OD;
d) Objednávka Produktov, ktoré sa prestali vyrábať, alebo Produktov, ktorých výpadok vo výrobe
trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo Produktov, ktorých Dodávateľ je opakovane v omeškaní
s ich dodaním Dodávateľovi. Zoznam takých Produktov je pravidelne aktualizovaný a je
zverejnený na oficiálnych internetových adresách Dodávateľa: www.officedepot.sk a
www.online.officedepot.sk .
e) prípady, kedy objednané Produkty nebolo možné dodať z dôvodu zásahu vyššej moci, alebo z
iných dôvodov, za ktoré Dodávateľ nenesie zodpovednosť;
f) prípady, kedy Zákazníkom objednané Produkty, ktoré sú zo strany Dodávateľa nedodané v
zmysle tejto garancie, sú Zákazníkom objednávané opakovane;
g) Objednávka Produktov, u ktorých ich výrobca vykonal inovácie a technické vylepšenia pre ich
lepšie úžitkové a estetické vlastnosti;
h) prípady, kedy objednané Produkty nebolo možné dodať z dôvodu totálneho výpadku
hardwarového zariadenia Dodávateľa, alebo závažnej poruchy funkčnosti software
zaisťujúceho logistické procesy u Dodávateľa;
i) Objednávky akýchkoľvek Služieb, vrátane Objednávky Produktov, ktoré sú zhotovované na
základe individuálnej požiadavky Zákazníka, a Objednávky nekatalógového tovaru;
j) Objednávky Produktov, pre ktoré je v Katalógu OD garancia „zajtra alebo zadarmo“ výslovne
vylúčená a na Produkty, u ktorých nie je v Katalógu OD na internetovej adrese
www.online.officedepot.sk ikona označujúca garanciu "zajtra alebo zadarmo"
k) Pokiaľ je tovar dodaný zákazníkovi na základe platby formou zálohovej faktúry.
8) Pokiaľ boli Zákazníkovi dodané Produkty za úplatu a Zákazník má za to, že má nárok na bezplatnú
dodávku Produktov v rámci garancie „zajtra alebo zadarmo“, je povinný tento svoj nárok písomne
uplatniť u Dodávateľa najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa prevzatia Produktov, inak
tento nárok zaniká.
9) V prípade, že Zákazník uplatní nárok na bezplatnú dodávku Produktov v rámci garancie „zajtra
alebo zadarmo“, je skutočnosť, kedy bola Objednávka Zákazníka doručená Dodávateľovi, povinný
preukázať Zákazník. V prípade, že nie je možné preukázať deň doručenia Objednávky, má sa za to,
že Objednávka bola doručená Dodávateľovi v deň predchádzajúci alebo v deň uskutočnenia
dodávky Produktov.
10) Dodávateľ si vyhradzuje právo garanciu „zajtra alebo zadarmo“ zmeniť, celú garanciu zrušiť, ako aj
neprijať žiadny z návrhov Zákazníkov predložených v súvislosti s touto garanciou.
11) Produkty, ktoré nie sú zaisťované Dodávateľom formou garancie „zajtra alebo zadarmo“, budú
Dodávateľom dodané v termíne dohodnutom so Zákazníkom v Zmluve.

 

VII) Ďalšie podmienky dodania
1) Dodávateľ vyhlasuje, že všetky Produkty/Služby ponúkané Dodávateľom v Katalógu OD spĺňajú
podmienky kvality zodpovedajúce príslušným právnym predpisom a záväzným technickým a
bezpečnostným normám platným na území Slovenskej republiky, vrátane požiadaviek na ich
označenie a balenie, a žiadnym spôsobom nezasahujú neoprávnene do práv duševného
vlastníctva.
2) Produkty ponúkané Dodávateľom v Katalógu OD sú určené na predaj na území Slovenskej
republiky a Zákazník nie je oprávnený ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa
exportovať.
3) Zákazník je povinný poskytovať Dodávateľovi potrebnú súčinnosť tak, aby Dodávateľ mohol riadne
a včas plniť povinnosti podľa Zmluvy, Zákazník je predovšetkým povinný na žiadosť Dodávateľa
odovzdať všetky potrebné informácie, podklady, špecifikácie, vysvetlenia a upresnenia svojich
požiadaviek nutných na dodanie objednaných Produktov/Služieb. Dodávateľ je povinný si potrebnú
súčinnosť v prípade potreby včas vyžiadať a upozorniť na ňu Zákazníka. O dobu omeškania
Zákazníka s poskytnutím potrebnej súčinnosti v súvislosti s dodávkou Produktov/Služieb sa
predlžuje termín dodania stanovený podľa Zmluvy na dodávku takýchto Produktov/Služieb.
4) Zákazník má právo do 14 (štrnástich) dní od prevzatia vrátiť Produkty, ktoré omylom objednal,
avšak len za podmienky, že sú Produkty vrátené zjavne nepoužité a nepoškodené, v
nepoškodenom a neotvorenom originálnom obale. Pri splnení uvedených podmienok sa Dodávateľ
zaväzuje Produkty prevziať späť a vrátiť Zákazníkovi cenu zaplatenú za takéto Produkty. Bez
ohľadu na uvedené, Zákazník nie je oprávnený podľa tohto ustanovenia vrátiť:
a) Produkty zhotovené či upravené podľa jeho želania alebo pre jeho osobu, ako aj Produkty,
ktoré podliehajú rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu; ani
b) Produkty typu kancelárskeho nábytku, u ktorého už bola zahájená alebo dokončená montáž;
ani
c) Produkty Nábytku, na ktoré sa nevzťahuje garancia "zajtra alebo zadarmo®"; ani
d) Produkty Nábytku, na ktoré sa vzťahuje garancia "zajtra alebo zadarmo®" kde hodnota
Objednávky prevyšuje čiastku 1 000,- EUR bez DPH.
5) Dodávateľ je oprávnený použiť na plnenie svojich záväzkov podľa Zmluvy subdodávateľa. V takom
prípade platí, že Dodávateľ zodpovedá za poskytnuté plnenie tak, akoby plnil sám.
6) Dodávateľ je oprávnený dodať zákazníkovi iné prevedenie Produktov, ako ktoré si Zákazník
objednal, a to za podmienky, že skutočne dodané Produkty budú v minimálne zhodnej kvalite a
použiteľné pre zhodný účel užitia ako Produkty Zákazníkom objednané.
7) Dodávateľ je oprávnený ukončiť alebo prerušiť dodávku akýchkoľvek Produktov/Služieb
ponúkaných v Katalógu OD aj v dobe platnosti takého Katalógu OD, pokiaľ o tom vopred zverejní
informáciu na svojich oficiálnych internetových adresách www.officedepot.sk a
www.online.officedepot.sk .
8) Dodávka Produktov/Služieb za cenu, ktorá jednotlivo alebo celkovo nepresiahne čiastku 59,- EUR
bez DPH, je dodávaná na Dodacie miesto za úplatu (dopravné) vo výške 5,50 EUR bez DPH.
9) Za každú jednotlivú dodávku Produktov/Služieb objednaných prostredníctvom www.officedepot.sk
je Zákazník povinný uhradiť balné vo výške stanovenej Dodávateľom.
10) Za každú jednotlivú dodávku nekatalógového tovaru je Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi
manipulačný poplatok na náhradu viacerých nákladov spojených so zaistením neštandartného
plnenia vo výške, ktorá bude vždy uvedená v ponukovej kalkulácii príslušnej dodávky.

 

VIII) Cena a platobné podmienky
1) Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená
vo výške podľa Cenníku dohodnutého medzi stranami.
2) Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške
podľa Cenníku platného v dobe vystavenia takej Objednávky.
3) Cena zahŕňa všetky náklady Dodávateľa spojené s dodaním objednaných Produktov/Služieb, najmä
s balením Produktov, ich označením, zaistením príslušných dokladov, dodacích listov a dopravy na
Dodacie miesto(a), vrátane poistenia, pokiaľ nie je medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve.
4) Zákazník svojim podpisom na týchto VOP alebo na akomkoľvek inom dokumente tvoriacom Zmluvu
potvrdzuje, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu
platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.
5) V prípade, kedy majú zmluvné strany medzi sebou uzavretú rámcovú zmluvu v zmysle čl. III)1)b)
týchto VOP má Dodávateľ právo Cenník upravovať. O zmenách Cenníku sa Dodávateľ zaväzuje
informovať Zákazníka vopred. Nový Cenník nahrádza ku dňu svojej platnosti ten predchádzajúci a
okamihom jeho doručenia Zákazníkovi sa stáva súčasťou Zmluvy.
6) Cena bude hradená za Produkty/Služby skutočne dodané, a to na základe faktúry Dodávateľa
vystavenej ku dňu dodania Produktov/Služieb Zákazníkovi a doručenej do Dodacieho miesta spolu
s dodávkou Produktov/Služieb, pokiaľ nebude výslovne v Zmluve uvedená fakturačná adresa iná.
Faktúra vystavená Dodávateľom je platobný a daňový doklad, ktorý obsahuje všetky náležitosti
stanovené pre takýto doklad príslušnými právnymi predpismi.
7) V prípade prvej dodávky realizovanej pre Zákazníka je Dodávateľ oprávnený požadovať od
Zákazníka platbu v hotovosti oproti odovzdaniu Produktov/Služieb. Za nového zákazníka sa
považuje aj ten zákazník, od ktorého posledné objednávky boli min. pred 2 rokmi. Rovnako tomu
bude aj v prípade, že bude Zákazník v omeškaní s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky
Dodávateľa.
8) V prípade bezhotovostnej platby budú cena a všetky iné pohľadávky vyúčtované podľa Zmluvy
splatné v termíne splatnosti určenom faktúrou, ktorý nebude kratší než 7 (sedem) dní od
vystavenia faktúry. Riadnou úhradou pohľadávky sa pritom rozumie pripísanie príslušnej čiastky
na účet veriteľa.
9) V prípade omeškania Zákazníka s úhradou splatnej pohľadávky Dodávateľa vyúčtovanej Zákazníkovi
v súlade so Zmluvou bude Zákazník povinný uhradiť Dodávateľovi zmluvný úrok z omeškania vo
výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
10) Úhrada zálohovou faktúrou sa rozumie pripísanie platby do účtovného systému Office Depot s.r.o.

 

IX) Práva zo zodpovednosti za vady a záruky za akosť
1) Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s vadami Produktov a Služieb a zárukou za
akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku IX).
2) Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že
Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.
3) Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby, s výnimkou Produktov typu občerstvenie,
Produktov podliehajúcich rýchlej skaze, Produktov rýchlej spotreby (napr. žiarovky, náplne a pod.)
záručnú dobu v dĺžke 12 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná,
dlhšia, záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať
dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu. Dodávateľ
si vyhradzuje právo skrátiť záručnú dobu na 6 mesiacov v prípade, že tovar nie je používaný v
súlade s jeho určením a návodom, alebo je preukázateľne preťažovaný (napríklad el. spotrebiče,
kávovary, varné kanvice).
4) Práva zo zodpovednosti za vady a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou,
ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo vadu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného
dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.
5) Vadami zjavnými pri prevzatí (ďalej len „zjavné vady”) sa rozumie:
a) vada v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom uvedeným na
Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo
b) vada v množstve Produktov, ktorou je rozpor medzi množstvom balíkov Produktov uvedeným
na doklade dopravcu a počtom balíkov Produktov skutočne prevzatých, alebo
c) vada kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej
starostlivosti podľa odst. 8) tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí
Produktov/Služieb.
6) Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu,
pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie
Dodávateľa považuje za čiastkové.
7) Vadami skrytými sú vady iné než vady zjavné, teda vady, ktoré v okamihu prevzatia
Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri
vynaložení všetkého úsilia.
8) Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k
odhaleniu jeho zjavných vád. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je
preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú
kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 %
prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná
kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50
% Produktov/Služieb so zjavnými vadami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola
vadná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva
dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v
množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní
štatistického prevzatia neuviedol vady Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.
9) Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu
Produktov/Služieb vo vyššie stanovených lehotách, a to buď písomne (faxom, elektronicky) alebo
telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa špecifikované v čl. XV) týchto VOP, pokiaľ z
týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné. Dodávateľ je
oprávnený požadovať v prípade telefonicky nahlásenej reklamácie jej písomné potvrdenie
Zákazníkom. V prípade, že Zákazník nebude postupovať podľa vyššie uvedeného a pošle tovar
rovno na adresu Dodávateľa bez predchádzajúceho nahlásenia, je Dodávateľ oprávnený reklamáciu
zamietnuť.
10) Obsahom oznámenia o reklamácií musí byť:
a) označenie Zákazníka,
b) názov a objednávkové číslo reklamovaného Produktu/Služby,
c) množstvo vadného/chýbajúceho Produktu/Služby,
d) popis vady alebo spôsobu, ktorým sa vada prejavuje,
e) uvedenie osoby oprávnenej konať v tejto veci za Zákazníka,
f) dátum prevzatia reklamovaného Produktu/Služby a číslo príslušného Dodacieho dokladu,
g) u písomnej reklamácie dátum a podpis Zákazníka.
11) Dodávateľ sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 pracovných dní odo dňa riadneho
uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Zákazník informovaný na kontaktný email alebo
telefónne číslo, ktoré uviedol pri riadnom uplatnení reklamácie. Dodávateľ neuzná reklamáciu,
ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.
12) Reklamáciu vybavuje Dodávateľ s ohľadom na povahu vady, a to takto:
a) zjavné vady v množstve poskytnutím chýbajúceho alebo výmenou vadného plnenia
Dodávateľa za plnenie bez vád, ak to nie je možné, tak vrátením (dobropisovaním) uhradenej
ceny nedodaných Produktov/Služieb alebo vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti
vráteniu vadných Produktov,
b) skryté vady podľa voľby Dodávateľa buď výmenou poskytnutého vadného plnenia Dodávateľa
za plnenie bez vád, vrátením (dobropisovaním) uhradenej ceny oproti vráteniu vadných
Produktov, alebo opravou vadných Produktov/Služieb.
13) Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi na základe jeho reklamácie nové plnenie a až potom vyjdú
najavo skutočnosti, pre ktoré reklamácia nemala byť uznaná, vyhotoví Dodávateľ dodatočné
vyúčtovanie ceny nového plnenia.
14) Dodávateľ nie je zodpovedný za nasledujúce vady Produktov:
a) vady obalu Produktu, ktoré neboli uplatnené pri odovzdaní a prevzatí Produktu,
b) vady spôsobené mechanickým poškodením Produktu zo strany Zákazníka alebo treťou
osobou,
c) nečistoty u tovaru označeného nálepkami s cenami iných osôb.
15) Uplatnenie reklamácie neoprávňuje Zákazníka na neuhradenie ceny za Produkty/Služby, ibaže by
sa Dodávateľ a Zákazník dohodli inak.
16) Pokiaľ Dodávateľ vyzdvihne u Zákazníka reklamovaný Produkt za účelom posúdenia vady,
poprípade následnej opravy, je zákazník povinný zabaliť výrobok tak, aby sa pri preprave
nepoškodil.
17) V prípade zasielania Produktov na pozáručný servis je Zákazníkovi automaticky k cene opravy
účtované dopravné 5,50 Eur bez DPH.
18) Pokiaľ Dodávateľ poskytne Zákazníkovi nové plnenie pri reklamácii Produktu, záruka je stále
počítaná od dátumu predaja Produktu.
19) Pokiaľ Zákazník používa do kancelárskych strojov (napríklad tlačiareň, kopírovací stroj) alebo
spotrebičov (napríklad kávovar) spotrebný materiál zakúpený u Dodávateľa, je povinný v prípade
poruchy stroja oznámiť túto skutočnosť Dodávateľovi a postupovať ďalej podľa jeho pokynov.
Pokiaľ Zákazník nebude postupovať podľa vyššie uvedeného, dodatočná úhrada faktúry za opravu,
ktorá bola vykonaná treťou stranou, nebude možná.

 

X) Zvláštne ustanovenia o podmienkach Služieb Print Managementu
1) Službami Print Managementu sú služby spočívajúce v zaistení akýchkoľvek tlačových služieb podľa
individuálnej požiadavky Zákazníka, ktoré sú ponúkané v Katalógu OD (ďalej len „Služby Print
Managementu“), najmä potlač kancelárskych potrieb a firemných predmetov, výroba pečiatok,
vizitiek, hlavičkových papierov, ďalších firemných tlačovín apod.
2) V súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu dochádza na základe individuálnej
požiadavky Zákazníka k vykonaniu diela, ktoré je v týchto VOP označované buď ako „Produkty“
alebo tiež len ako „Dielo“.
3) Dodávka Služieb Print Managementu prebieha nasledovne, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak:
a) na základe nezáväzného dopytu Zákazníka spracuje Dodávateľ cenovú kalkuláciu Diela (ďalej
len „Cenová ponuka“), ktorá bude pre Dodávateľa záväzná po dobu v nej výslovne uvedenú;
ak nebude doba platnosti uvedená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 (tridsiatich) dní od jej
vystavenia. Cenová ponuka na vykonanie Diela môže v prípade potreby obsahovať aj
požiadavky na upresnenie technického zadania Diela;
b) Zákazník je oprávnený vystaviť podľa príslušnej Cenovej ponuky písomnú Objednávku Služieb
Print Managementu, ktorá musí obsahovať technické parametre potrebné na zhotovenie
Diela, cenové ustanovenia, dodacie a platobné podmienky a musí byť Dodávateľovi doručená
v lehote platnosti príslušnej Cenovej ponuky. Vo veciach výslovne neupravených v tomto
článku X) platia pre objednávanie Služieb Print Managementu podmienky uvedené v článku
IV) týchto VOP.
c) Objednávka musí obsahovať minimálne tieto údaje:
· obchodné meno Zákazníka, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ,
· meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene/za Zákazníka v súvislosti s
Objednávkou (vrátane prevzatia dodávky) a jej kontaktné údaje (telefón, fax, email),
· názov zákazky, množstvo (náklad), formát, rozsah zákazky, špecifikácia materiálu (druh
a gramáž), farebnosť, povrchová úprava, spôsob knihárskeho spracovania apod.,
· špecifikácia výrobných (tlačových) podkladov a termín ich odovzdania na tlač,
· cena za jednotku bez DPH, celková cena za Dielo bez DPH
· požadovaný termín dodania, spôsob balenia, spôsob dodania – dopravy, adresa dodania
(Dodacie miesto),
· výpis z obchodného registra, popr. kópia živnostenského oprávnenia, osvedčenie o
registrácií platcu DPH v prílohe Objednávky, pokiaľ už neboli Dodávateľovi predložené
skôr a pokiaľ si ich Dodávateľ výslovne vyžiadal,
· podpis Zákazníka/oprávneného zástupcu, pokiaľ ide o tlačenú formu Objednávky.
4. Na základe riadne vystavenej Objednávky, ktorá nebude obsahovať výhrady či zmeny požadované
Zákazníkom oproti Cenovej ponuke a ku ktorej nebude mať ďalšie výhrady ani Dodávateľ (najmä z
dôvodu nedostatočných technických údajov), dochádza k uzavretiu Zmluvy a k zahájeniu
vykonávania Diela. V prípade akýchkoľvek výhrad v/k Objednávke, či už zo strany Dodávateľa alebo
Zákazníka, dochádza k uzavretiu Zmluvy až po ich vzájomnom odsúhlasení.
5. Výrobné podklady potrebné na vykonanie Diela (napr. filmy, dátové nosiče a dátové súbory,
imprimované dátové súbory, makety tlačovín) dodá Zákazník Dodávateľovi v termíne stanovenom
v Objednávke. Výrobné podklady, vrátane technických podrobností pre ich doručenie, musia spĺňať
podmienky uvedené v "Požiadavkách na tlačové podklady", ktoré sú súčasťou Cenovej ponuky,
inak budú vrátené Zákazníkovi na prepracovanie alebo doplnenie.
6. Zákazník zodpovedá výlučne sám za obsah výrobných podkladov a najmä za to, že vykonaním Diela
(tlačou a prípadnou distribúciou) nebudú porušené autorské ani akékoľvek iné práva tretích osôb.
Pokiaľ k takému porušeniu dôjde, zodpovedá za akúkoľvek škodu či iné škodlivé následky vzniknuté
na strane tretích osôb výlučne Zákazník. Zákazník tiež zodpovedá za škodu, ktorá by v tejto
súvislosti prípadne vznikla Dodávateľovi, a to vrátane ujmy vzniknutej poškodením jeho dobrého
mena.
7. Ak má Dodávateľ vykonať Dielo podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je Dodávateľ povinný
dodať Dielo s vlastnosťami tejto vzorky alebo predlohy. V prípade rozporu medzi popisom Diela
podľa Zmluvy a vzorkou alebo predlohou, má vždy prednosť popis uvedený v Zmluve.
8. V prípade, že je tak dohodnuté medzi Zákazníkom a Dodávateľom v Zmluve, je Zákazník oprávnený
vykonať korektúry výrobných podkladov. Za korektúry sa na účely týchto VOP považuje akýkoľvek
zásah Zákazníka do výrobných podkladov, ktorým sa menia už odovzdané výrobné podklady na
zhotovenie Diela. Požadované korektúry musí Zákazník odovzdať Dodávateľovi faxom alebo
elektronickou poštou, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Ak Dodávateľ neobdrží korektúry do
5 (piatich) pracovných dní od predloženia výrobných podkladov Zákazníkovi na korektúry, je
Dodávateľ oprávnený zahájiť výrobu Diela. Všetky dokumenty a tlače odovzdané Zákazníkovi na
korektúry sa potom považujú za odsúhlasené v pôvodnej podobe.
9. Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi vyššie náklady spojené s vykonávaním zmien
výrobných podkladov nad rámec bežných korektúr. V prípade, že v dôsledku korektúr bude zákazka
zmenená v takom rozsahu, že Dodávateľ nebude schopný Dielo za stanovených cenových,
časových alebo technických podmienok vykonať, je oprávnený od príslušnej Zmluvy odstúpiť.

 

XI) Zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za vady Služieb Print Managementu
1) V prípade, že je v súvislosti s poskytovaním Služieb Print Managementu zhotovené Dielo, platia
vedľa podmienok uvedených v čl. IX) týchto VOP tiež zvláštne ustanovenia o zodpovednosti za
vady, ako je uvedené v tomto článku XI).
2) Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela zhotoveného v súvislosti s poskytovaním Služieb Print
Managementu a prípadné škody, ktoré:
a) vzniknú v súvislosti s tým, že Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka použil Zákazníkom
dodané alebo ním určené komponenty na zhotovenie Diela, ako napr. papier, farbu a i., ak
Dodávateľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti odhaliť nevhodnosť týchto
komponentov pre zhotovenie Diela, alebo pokiaľ Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa
trval na vykonaní Diela za ich použitia, a/alebo
b) ktoré sú spôsobené nedostatkami alebo zlou kvalitou výrobných podkladov, pokiaľ sú
nedostatky takej povahy, že ich Dodávateľ v priebehu vykonávania Diela nemohol zistiť
a/alebo Zákazník aj napriek upozorneniu Dodávateľa trval na vykonaní Diela na ich základe.
3) Záväzným kritériom pre posudzovanie obsahovej i formálnej správnosti Diela (postavenie textov,
farebnosť) je "imprimatur", tj. Zákazníkom schválený tlačový hárok alebo tlačový dátový súbor,
ktorý je súčasťou výrobných podkladov. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky a chyby, ktoré
Zákazník ponechal v imprimatur a na ktoré ho nemohol, pri vynaložení potrebnej odbornej
starostlivosti, upozorniť.
4) V prípade reklamácie kvality vykonania Diela je Zákazník povinný dodať Dodávateľovi vzorku
reklamovaného Diela na posúdenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom doručenia
takej vzorky.
5) Ak sa vyskytnú v celom náklade tlačovín formálne odchýlky od poslednej schválenej korektúry
alebo imprimatur (chyby v postavení textov, grafických prvkov apod.), ktoré neznižujú použiteľnosť
Diela, je Zákazník povinný Dielo prevziať a nie je oprávnený požadovať odstránenie týchto vád,
avšak má nárok na primeranú zľavu z ceny takého Diela.
6) Ak Dielo vykazuje kvalitatívne nedostatky, ako napr. nepresnosť vo farebnosti, sútlači či
dokončujúcom spracovaní apod., a ak počet vadných výtlačkov nepresahuje 1% z celkového
množstva Diela, považuje sa Dielo za riadne vykonané. Zákazníkovi v takom prípade nevznikajú
žiadne nároky z titulu zodpovednosti za vady.

 

XII) Zvláštne ustanovenia o službách Technického servisu
1) V rámci Technického servisu sú ponúkané dodávky Produktov typu kancelárskej techniky
uvedených v Katalógu OD (ďalej v tomto článku len „Produkty Technického servisu“) a/alebo
zaistenie Služieb v súvislosti s Produktmi alebo iným tovarom typu kancelárskej techniky (ďalej v
tomto článku len „Služby Technického servisu“), najmä prenájom, inštalácia a servis kancelárskej
techniky.
2) Služby Technického servisu sú poskytované a môžu byť Zákazníkom objednané:
a) jednorázovo na základe samostatnej Objednávky Zákazníka, alebo
b) priebežne, a to na základe samostatnej servisnej zmluvy uzavretej s Dodávateľom za účelom
zaistenia prenájmu a/alebo inštalácie a/alebo pravidelného servisu Produktov Technického
servisu v užívaní/vo vlastníctve Zákazníka alebo iného tovaru typu kancelárskej techniky v
užívaní/vo vlastníctve Zákazníka.
3) Zvláštne podmienky Služby Technického servisu upravujú ZOP Technického servisu.

 

XIII) Zvláštne ustanovenia o podmienkach Služby Nábytku
1) V súvislosti s poskytovaním Služby Nábytku dochádza na základe individuálnej požiadavky
zákazníka k vyhotoveniu Diela.
2) Dodávka Služby Nábytku prebieha za podmienok podľa tohto článku, pokiaľ nie je v Zmluve
zjednané inak.
3) Na základe nezáväzného dopytu Zákazníka spracuje Dodávateľ cenovú kalkuláciu Diela (ďalej len
„Cenová ponuka“), ktorá bude pre Dodávateľa záväzná po dobu v nej výslovne uvedenú; pokiaľ
nebude doba platnosti uvedená, je Cenová ponuka platná po dobu 30 (tridsiatich) dní od jej
vystavenia. Cenová ponuka na vyhotovenie Diela môže v prípade potreby obsahovať i požiadavky
na upresnenie technického zadania Diela.
4) Zákazník je oprávnený vystaviť podľa príslušnej Cenovej ponuky písomnú Objednávku Služby
Nábytku, ktorá musí byť Dodávateľovi doručená v termínu platnosti príslušnej Cenovej ponuky.
5) Poskytované Služby Nábytku:
a) Dodávateľ na základe žiadosti Zákazníka poskytne prvý 2D alebo 3D návrh zadarmo.
b) Cena montáže Nábytku je 15% z cenníkovej ceny Nábytku bez DPH.
Minimálna cena montáže je 49,- EUR bez DPH, netýka sa stoličiek a kresiel.
Cena montáže stoličiek a kresiel je 10,- EUR bez DPH za kus.
c) Nábytok, ktorý je objednaný s montážou je dodávaný po celej Slovenskej republike zadarmo.
Nábytok objednaný bez montáže (netýka sa stoličiek a kresiel) vám privezieme po celej
Slovenskej republike za 5,50 EUR bez DPH.
6) Objednávka musí byť v súlade s Cenovou ponukou a musí vedľa náležitostí uvedených v čl. IV) 3
týchto VOP obsahovať minimálne tieto údaje:
a) názov zákazky, rozsah zákazky, špecifikáciu Produktov a Služby Nábytku, vrátane výberu
materiálu, dizajnu/farebnosti, povrchovej úpravy a prípadne ďalšie špecifikácie požadovaného
Diela;
b) špecifikáciu materiálu vo vlastníctve Zákazníka za účelom poskytnutia Služby a termín jeho
predania Dodávateľovi;
c) cenu za jednotku objednávaného Diela (bez DPH) a celkovú cenu za Dielo podľa Cenovej
ponuky (bez DPH);
d) požadovaný termín dodania, spôsob balenia, spôsob dodania – dopravy, adresa dodania
(Dodacie miesto).
7) Na základe riadne vystavenej Objednávky, ktorá nebude obsahovať výhrady či zmeny požadované
Zákazníkom oproti Cenovej ponuke a ku ktorej nebude mať ďalšie výhrady ani Dodávateľ (hlavne z
dôvodu nedostatočných technických údajov), dochádza k uzavreniu Zmluvy a k zahájeniu
vyhotovenia Diela. V prípade akýchkoľvek výhrad k Objednávke, či už zo strany Dodávateľa alebo
Zákazníka, dochádza k uzavreniu Zmluvy až po ich vzájomnom písomnom či elektronickom
odsúhlasení. Vzájomne odsúhlasená Zmluva je záväzná a nie je možné ju zo strany Zákazníka
spätne zrušiť.
8) Dodávateľ je oprávnený vyúčtovať Zákazníkovi vyššie náklady spojené s realizáciou zmien
požadovaných Zákazníkom pri samotnej realizácii Diela alebo vyššie náklady spojené s viacerými
prácami z dôvodu neočakávaných skutočností, o ktorých Dodávateľ pred zahájením prác nemohol
vedieť. V prípade, že v dôsledku zmien zo strany Zákazníka bude zákazka zmenená v takom
rozsahu, že Dodávateľ nebude podľa svojho posúdenia schopný Dielo za stanovených cenových,
časových alebo technických podmienok vyhotoviť, je oprávnený od príslušnej Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je v tomto prípade oprávnený vzniknuté náklady na vyhotovenie Diela a vzniknuté
vyššie náklady fakturovať Zákazníkovi.
9) Termín dodania Produktov Nábytku ponúkaných na www.online.officedepot.sk,
www.officedepot.sk, alebo v tlačených katalógoch OD je orientačný, a nie je pre Dodávateľov
záväzný. Termín dodania je vyjadrený v pracovných dňoch.
10) Vo veciach výslovne neupravených v tomto čl.XIII) a čl.XIV) týchto VOP platia pre Služby Nábytku
a Dielo ustanovenia uvedené v ostatných článkoch týchto VOP, ktoré sa týkajú Produktov.

 

XIV) Zvláštne ustanovenia o povinnosti z chybného plnenia u Služby Nábytku
1) V prípade, že je v súvislosti s poskytovaním Služby Nábytku zhotovené Dielo, platí vedľa podmienok
uvedených v čl. IX týchto VOP tiež zvláštne ujednanie o povinnostiach z chybného plnenia, ako sú
uvedené v tomto čl. XIV) týchto VOP.
2) Dodávateľ nezodpovedá za vady Diela zhotoveného v súvislosti s poskytovaním Služieb Nábytku a
prípadnej újmy ktoré:
a) vzniknú v súvislosti s tým, že Dodávateľ na základe požiadavky Zákazníka použil Zákazníkom
dodaný materiál alebo produkt;
b) vzniknú nesprávnym či neodborným používaním Produktov Nábytku či Diela Zákazníkom či
treťou osobou;
c) vzniknú neodborným zásahom Zákazníka či treťou osobou do Diela, vrátane napr. jeho
presťahovaním;
d) vzniknú neodborne či špatne urobenou montážou Produktu Nábytku zo strany Zákazníka či
tretej osoby. V prípade, že si Zákazník montuje Produkt Nábytku či Dielo sám, Dodávateľ
nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú vadu Produktu Nábytku či Diela spôsobenú špatne
urobenou montážou a zároveň sa Zákazník týmto zbavuje poskytovanej záruky na Produkt,
pokiaľ sa následne prekáže, že prípadnú vadu spôsobila neodborne/špatne urobená montáž.
3) Dodávateľ sa zaväzuje vyhotoviť Dielo za podmienok špecifikovaných v danej Zmluve,
odpovedajúcim účelu podľa tejto Zmluvy, právnym predpisom a záväzným technickým normám.

 

XV) Kontaktné miesta a osoby
1) Kontaktnými poštovými adresami Zákazníka a Dodávateľa sú adresy ich sídla uvedené v Zmluve, ak
nie je v konkrétnom prípade dohodnutá kontaktná adresa iná.
2) Kontaktné miesta Dodávateľa pre prijímanie akýchkoľvek oznámení a ďalších písomností Zákazníka
(najmä Objednávok, reklamácií, atď.) sú, pokiaľ nie je medzi stranami výslovne dohodnuté inak,
nasledujúce:
· Adresa sídla Dodávateľa: OFFICE DEPOT s.r.o., Apollo Business Center II, Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava
· Telefónne a faxové čísla: Tel: 08001 54322; 0800 223 223 Fax: 08001 54321
· E-mailové adresy: objednavkask@officedepot.eu a informacie@officedepot.eu
· Adresy internetových obchodov: www.online.officedepot.sk a www.officedepot.sk
3) Obe zmluvné strany sú kedykoľvek oprávnené zmeniť určené kontaktné adresy /osoby/ čísla,
musia to však najskôr s dostatočným predstihom písomne oznámiť druhej strane

 

XVI) Doručovanie
1) Ak nie je výslovne pre jednotlivé prípady stanovená v Zmluve konkrétna forma určitého právneho
úkonu, oznámenia alebo iného upovedomenia (ďalej len „Oznámenie“), musia mať všetky
Oznámenia podľa Zmluvy písomnú podobu a musia byť doručené druhej strane poštou, kuriérom,
faxom alebo elektronicky na príslušné kontaktné miesto špecifikované v čl. XV) týchto VOP.
2) Oznámenia sú považované za doručené:
a) pri doručovaní poštou druhým pracovným dňom nasledujúcim po odoslaní zásielky na
príslušnú kontaktnú adresu adresáta, ak nie je doložené skoršie doručenie,
b) pri doručovaní faxom okamihom, kedy faxový prístroj odosielajúceho vytlačí potvrdenie o
odoslaní príslušného faxu na príslušné faxové číslo adresáta, pokiaľ sa tak stane počas
pracovných dní medzi 7:30 – 15:00 hod., v opačnom prípade o 7:30 hod. prvého
nasledujúceho pracovného dňa,
c) pri doručovaní elektronicky okamihom odoslania elektronickej správy na príslušnú emailovú
adresu adresáta, pokiaľ sa tak stane počas pracovných dní medzi 7:30 – 15:00 hod., v
opačnom prípade o 7:30 hod. prvého nasledujúceho pracovného dňa, a pokiaľ doručenie
správy bude odosielateľovi elektronicky potvrdené (s výnimkou doručenia Objednávok).

 

XVII) Náhrada škody
1) Každá zo zmluvných strán zodpovedá druhej strane za škodu, ktorú spôsobí porušením svojich
právnych povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ibaže preukáže, že k tomu došlo v dôsledku okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
2) Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť je akákoľvek udalosť alebo súhrn okolností, ktoré sú mimo
primeranej kontroly zodpovednej strany, nastali nezávisle na jej vôli a bránia jej v splnení jej
povinností podľa Zmluvy.
3) O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu
bez zbytočného odkladu, inak stráca právo na uplatnenie dôsledkov týchto okolností. Po skončení
trvania týchto okolností je dotknutá strana povinná ihneď informovať druhú stranu o náhradnom
termíne plnenia. Dodávateľ splní povinnosť podľa tohto odstavca uverejnením informácie o
vzniku/skončení týchto okolností na svojich oficiálnych internetových adresách
www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk.
4) Pokiaľ nie je výslovne stanovené inak, strany nebudú hradiť jedna druhej náhradu:
a) ušlého zisku, ktorý vznikne v súvislosti s plnením Zmluvy; to neplatí, pokiaľ škoda vznikne v
dôsledku konania založeného na podvodnom konaní, úmysle alebo hrubej nedbanlivosti
zodpovednej strany; a
b) škody, ktorá vznikne v súvislosti s Objednávkou vystavenou ústne;
4) V prípade omeškania Dodávateľa s dodaním Produktov/Služieb, na ktoré je poskytnutá garancia
„zajtra alebo zadarmo“, sa považuje dodávka zdarma v zmysle čl. VI) týchto VOP za zmluvnú
pokutu dojednanú pre prípad takého omeškania Dodávateľa vo výške zodpovedajúcej cene
dodávky zdarma alebo vo výške limitu, ak cena prekračuje uvedený limit podľa čl. VI)3) týchto
VOP a Dodávateľ nebude povinný hradiť Zákazníkovi škodu, ktorá by mu v súvislosti s takým
omeškaním prípadne vznikla.
5) Povinnosť Dodávateľa na úhradu akejkoľvek zmluvnej pokuty dojednanej v Zmluve nevznikne,
pokiaľ by k nesplneniu tejto povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou došlo v dôsledku okolností
vylučujúcich zodpovednosť.

XVIII) Dôverné informácie
1) Pri rokovaní o uzavretí Zmluvy, ako aj v rámci plnenia Zmluvy si môžu zmluvné strany úmyselne či
opomenutím vzájomne poskytnúť informácie, ktoré budú obchodným tajomstvom poskytujúcej
strany alebo budú považované poskytujúcou stranou za dôverné (ďalej len „Dôverné informácie“).
2) Za Dôverné informácie sa považujú:
a) ustanovenia Zmluvy uzavretej medzi Zákazníkom a Dodávateľom, s výnimkou ustanovení
obsiahnutých v oficiálne vydaných dokumentoch Dodávateľa tvoriacich Zmluvu, ako sú tieto
VOP; a ďalej
b) všetky informácie, ktoré sú alebo by mohli byť súčasťou obchodného tajomstva, najmä
obchodné alebo marketingové plány, ponuky vrátane cenových, akékoľvek návrhy zmluvy,
dohody alebo iné dohovory s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o
vzťahoch s obchodnými partnermi, pokiaľ boli tieto v dobe ich poskytnutia zjavne označené v
písomnej podobe za „dôverné“; ak boli poskytnuté ústne a tak aj označené ako dôverné, je
potrebné, aby ich poskytujúca zmluvná strana v písomnej forme znovu zjavne označila ako
informácie „dôverné“, a to najneskôr do desiatich (10) dní od ich sprístupnenia ústnou
formou.
3) Prijímajúca zmluvná strana je povinná zachovávať o Dôverných informáciách mlčanlivosť a použiť
ich výlučne na účel, pre ktorý boli poskytujúcou zmluvnou stranou poskytnuté, a zaviazať k tomuto
aj všetkých svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré majú k Dôverným informáciám prístup.
4) Pokiaľ sú Dôverné informácie poskytované v písomnej podobe alebo vo forme textových súborov
na počítačových médiách, je poskytujúca zmluvná strana povinná upozorniť prijímajúcu zmluvnú
stranu na dôvernosť takého materiálu jej vyznačením aspoň na titulnej stránke.
5) Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku nemá vplyv na plnenie prípadnej zákonnej povinnosti
poskytnúť informácie vyžiadané oprávnenými štátnymi či správnymi orgánmi a inými oprávnenými
subjektami.
6) Záväzok mlčanlivosti podľa tohto článku trvá aj po ukončení Zmluvy do doby, než budú príslušné
Dôverné informácie zverejnené poskytujúcou stranou alebo treťou osobou, inak ako porušením
povinnosti mlčanlivosti.

 

XIX) Trvanie a ukončenie Zmluvy
1) Zmluva sa uzatvára s účinnosťou odo dňa jej uzavretia, ak nie je dohodnuté inak.
2) Zmluva je uzavretá:
a) na dobu splnenia samostatne vystavenej Objednávky Zákazníka, alebo
b) na dobu určitú, ak je dĺžka jej trvania dohodnutá v Zmluve,
c) na dobu neurčitú.
3) V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu určitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:
a) uplynutím dohodnutej doby trvania, alebo
b) na základe dohody strán o predčasnom ukončení Zmluvy, alebo
c) v dôsledku odstúpenia od Zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je
medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.
4) V prípade, že je Zmluva uzavretá na dobu neurčitú, dôjde k ukončeniu Zmluvy:
a) na základe dohody strán o ukončení Zmluvy, alebo
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou
lehotou dva mesiace, ktorá začne bežať prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej strane, ak nie je medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak, alebo
c) v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov a spôsobom podľa odst. 6) tohto článku, ak nie je
medzi stranami dohodnuté v Zmluve inak.
5) Odstúpenie od Zmluvy je možné výhradne z dôvodov uvedených v tomto odstavci 6), ak nie je
medzi stranami dohodnuté inak v Zmluve, a to na základe písomného oznámenia doručeného
druhej strane s uvedením dôvodu odstúpenia a s účinkami odstúpenia k okamihu doručenia takého
oznámenia druhej strane. Dôvody na odstúpenie sú nasledujúce:
a) Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, že druhá strana vstúpila
do likvidácie, bola na ňu zavedená nútená správa, bolo u nej začaté alebo prebieha konkurzné
alebo bol podaný návrh na reštrukturalizačné konanie alebo bolo konkurzné konanie u nej
zastavené pre nedostatok majetku, ,alebo bol u nej zahájený výkon rozhodnutia (exekúcia),
b) Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy
zo strany Dodávateľa, za ktoré sa považuje opakované neplnenie povinností Dodávateľa podľa
Zmluvy, ktoré Dodávateľ nenapraví ani v lehote 30 (tridsiatich) dní od doručenia písomnej
výzvy s upozornením na také neplnenie.
c) Zákazník je ďalej oprávnený odstúpiť tiež od čiastkovej Objednávky vystavenej na základe
rámcovej zmluvy uzavretej v zmysle čl. III)1)b) týchto VOP, a to v prípade, že Produkt/Služba
dodaná Dodávateľom podľa Zmluvy má súčasne najmenej 3 (tri) vady, alebo sa zhodná vada,
ktorá bola Dodávateľom opravovaná, vyskytne po tretíkrát.
d) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy zo
strany Zákazníka, za ktoré sa považuje:
(i) omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom Zákazníkovi
podľa Zmluvy, ktoré trvá dlhšie než 14 (štrnásť) dní, alebo
(ii) opakované omeškanie s úhradou splatnej pohľadávky vyúčtovanej Dodávateľom
Zákazníkovi podľa Zmluvy, alebo
(iii) export Produktov zakúpených Zákazníkom od Dodávateľa na základe Zmluvy bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa, alebo
(iv) iné podstatné porušenie povinností Zákazníka stanovených mu Zmluvou.
e) Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, s výnimkou:
(i) tých, ktoré vzhľadom na ich povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä práva a
povinnosti obsiahnuté v ustanoveniach o náhrade škody a zmluvných pokutách, a
(ii) povinnosti Zákazníka k úhrade ceny za skutočne poskytnuté Služby alebo za
zhotovenie Produktu - Diela alebo jeho časti.
f) Okamihom účinnosti odstúpenia od Zmluvy:
(i) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Produktov, ktoré neboli k
tomuto okamihu dodané; vo vzťahu k Produktom, ktoré boli k tomuto okamihu
dodané, ale neboli uhradené, zostáva Zmluva v platnosti a Zákazník je povinný za
také Produkty Dodávateľovi zaplatiť dohodnutú cenu, pokiaľ Dodávateľ Zákazníkovi
neoznámi, že požaduje namiesto úhrady takých Produktov ich vrátenie;
(ii) zanikajú vystavené Objednávky (alebo ich časť) na dodávky Služieb, ktoré neboli k
tomuto okamihu poskytnuté, ak sa strany nedohodnú inak,
(iii) má Dodávateľ právo vyúčtovať dodávku Služieb, ktoré boli k tomuto okamihu
skutočne poskytnuté, a/alebo vyúčtovať skutočné vykonanie Produktu – Diela, a
Zákazník je povinný za také Služby alebo Produkty zaplatiť dohodnutú cenu,
(iv) majú strany právo vyúčtovať zmluvné pokuty, pokiaľ sú v Zmluve dohodnuté a ak
vznikla povinnosť dotknutej strany k ich úhrade.

6) Všetky Oznámenia týkajúce sa zániku Zmluvy musia byť doručené poštou formou doporučeného
listu na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené okamihom ich dodania
prostredníctvom pošty. Za doručené sa považuje aj Oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom
odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej lehote, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné, a
doručenie potom nastáva ku dňu, kedy sa odosielateľ o takej skutočnosti dozvedel.

 

XX) Ďalšie a záverečné ustanovenia
1) Každá zo strán má povinnosť bez meškania informovať druhú stranu o všetkých skutočnostiach
neuvedených v Zmluve, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zo Zmluvy.
2) Zákazník nie je oprávnený prevádzať svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy, či už sčasti alebo ako
celok, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Dodávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že taký súhlas
nebude bezdôvodne odoprený.
3) Dodávateľ považuje všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkmi v súvislosti so Zmluvou za prísne
dôverné a vyhlasuje, že s nimi nakladá v súlade s platnou legislatívou. Bližšie informácie k oblasti
ochrany osobných údajov nájdete na online.officedepot.sk/ochrana-osobnych-udajov.
4) Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, v režime zák. č. 513/1991 Zb.,
obchodný zákonník. Všetky záležitosti, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP, sa budú riadiť
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5) Všeobecné obchodné podmienky Dodávateľa platia odo dňa ich vydania na oficiálnych
internetových adresách Dodávateľa www.officedepot.sk a www.online.officedepot.sk do ich
zrušenia alebo vydania nových podmienok s neskorším dátumom a nadobúdajú účinnosť druhým
dňom po takom zverejnení. Novšie znenie všeobecných obchodných podmienok ruší podmienky
vydané skôr. Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Dodávateľom sa posudzujú vždy podľa ustanovení
všeobecných obchodných podmienok platných v dobe uzavretia príslušnej Zmluvy.
6) V prípade odlišných písomných ustanovení v dokumentoch tvoriacich Zmluvu platia pred týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok v tomto
poradí:
a) ustanovenia obsiahnuté v (čiastkovej) Objednávke, prednostne pred
b) Ustanoveniami v samostatných zmluvách podľa čl. III)1) týchto VOP, prednostne pred
c) ustanoveniami v Cenníku.
7) Tieto všeobecné obchodné podmienky platia podporne aj v prípade, že Dodávateľ dohodne so
svojim Zákazníkom zvláštne podmienky pre nekatalógový tovar. V prípade odlišných písomných
ustanovení platia prednostne ustanovenia zvláštnych podmienok.
8) Všetky zmeny a dodatky Zmluvy, ktorá bola medzi stranami uzatvorená písomne, musia byť
vykonané taktiež v písomnej forme a musia byť podpísané oprávnenými osobami Zákazníka a
Dodávateľa.
9) V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy bude považované za neplatné, v rozpore s právnymi
predpismi alebo nevynútiteľné, nebude tým akokoľvek dotknutá ani ovplyvnená účinnosť alebo
vynútiteľnosť ostatných ustanovení.

 

Bratislava, dňa 8.10.2018