OD-klub-2018--sk.jpg

OD-klub-2018--logo-sml.jpg

 

Vernostný program Office Depot

 

- Bonusový program OD Club bude k 30.6.2021 ukončený a výmena bodov za darčeky bude možná do 20.6.2021

- V prípade záujmu o využitie vašich bodov (výmena za darčeky) kontaktujte prosím svojho obchodného zástupcu

- Zbieranie bodov v OD club za vaše objednávky bude možné do 30.6.2021

- Po ukončení OD club (30.6.2021) budú nevyužité body presunuté do LamiClub v spoločnosti LAMITEC

- Vaše body presunuté do spoločnosti LAMITEC si viete pozrieť a využiť na stránke www.lamitec.sk

 

 

 

Vernosť sa vypláca. Zákazníci spoločnosti Office Depot, ktorí sú členmi OD klubu,

získavajú za svoje nákupy body, ktoré potom môžu zmeniť na  skvelé darčeky z katalógu OD klub.
Vybírejte si z atraktívnych odmien, výborných produktov a služieb remomovaných značiek v týchto kategóriách.

 

 

Výstřižek.JPG


Kompletnú ponuku aktuálnych darčekov nájdete vždy po prihlásení online.officedepot.sk 
Zaregistrovať sa do OD klubu môžete na tomto emailu: odklubsk@officedepot.sk

Registrovaní zákazníci vidia v e-hope stav svojho OD klub účtu a môžu si objednávať darčeky online.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, kontaktujte nás na odklubsk@officedepot.sk 

 

Pravidla

Podmienky členstva v klube

 

– za každú nákupnú čiastku 11,00 EUR bez DPH, ktorá bola vyfakturovaná, bude členovi klubu vždy pridelený 1 bod

 

1. Členom klubu môže byť
a) účastník niektorej z predchádzajúcich hier, ktorému bolo pridelené účastnícke číslo a je doposiaľ riadne zaregistrovaný, alebo:
b) právnická osoba organizačnej zložky podniku alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá k právnym úkonom, ktorá spoločnosti Office Depot poslala riadne vyplnenú prihlášku
(formulár prihlášky je k stiahnutiu v tomto článku nižšie)
a jej bolo pridelené účastnícke číslo pre účely klubu (ďalej len „člen klubu“).
OD Klub sa nevzťahuje na zákazníkov štátnej správy, či samosprávy.
Prihlášku môžete poslať:
– na faxové číslo: 08001 54321
– e-mailom na adresu: odklubsk@officedepot.sk
– poštou na adresu: Office Depot, ABC II., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava
– prostredníctvom Vášho obchodného zástupcu

 

2. Pre každú dodaciu adresu (t. j. požadované miesto dodania tovaru), ktorú člen klubu vo svojej objednávke uvedie, je nutné podať samostatnú prihlášku.

 

3. Členovi klubu sú za ním vyfakturovaný tovar, objednaný podľa „Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Office Depot“ z platného katalógu Zajtra alebo Zadarmo, prideľované body nasledovne:
– za každú nákupnú čiastku 11,00 EUR bez DPH, ktorá bola vyfakturovaná, bude členovi klubu vždy pridelený 1 bod
– vyfakturované čiastky sa kumulujú a body sa načítajú z celkového dosiahnutého obratu člena klubu
– každému novému členovi klubu sú pri vstupe do zákazníckeho programu „OD Klub“ automaticky pripísané 2 body naviac

Príklad:

 

 

 

OD-klub-2018--cz-tabulka-sk.jpg

 

 

 

 

4. Informácie o počte bodov na konte:

– na online.officedepot.sk
– v ostatných prípadoch na základe žiadosti člena klubu

5. Pri dosiahnutí stanoveného počtu bodov a za podmienky, že člen klubu nemá voči Office Depot žiadne neuhradené splatné záväzky, vzniká členovi klubu nárok na darček.
Darčeky s počtom bodov potrebnými pre vznik nároku na ne sú uvedené v katalógu „OD Klub“ a na internetových stránkach online.officedepot.sk.
Prehľad ponúkaných darčekov môže byť spoločnosťou Office Depot priebežne aktualizovaný. Členovi klubu
vzniká vždy nárok na jeden zo skupiny darčekov, ktoré odpovedajú dosiahnutému počtu bodov, podľa prehľadu platného ku dňu doručenia
žiadosti člena klubu o poslanie darčeka.

6. Darček bude členovi klubu doručený zadarmo do 14 dní od objednania na základe žiadosti za podmienky, že člen klubu získal podľa uvedených pravidiel minimálne taký
počet bodov, ktorý je stanovený pre vznik nároku na vybraný darček. Darček bude spoločnosťou Office Depot doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke a vydaný
na základe predávacieho protokolu osobe uvedenej v prihláške do klubu, v objednávke alebo osobe, ktorá preukáže svoje oprávnenie za takúto osobu jednať (plná moc,
výpis z Obchodného registra).

7. Ak prekročí vybraný darček hranicu 1 000 bodov (1 ks tovaru), objednávajúca osoba je povinná objednať len na základe písomnej alebo faxovej objednávky
podpísanej štatutárnym orgánom spoločnosti (konateľom spoločnosti).

8. Okamžikom doručenia žiadosti člena klubu o poskytnutí darčeka, splňujúc vyššie uvedené podmienky, sú členovi klubu odrátané body odpovedajúce vybranému darčeku.
Doručením darčeka registrácia člena v klube nezaniká.

9. Tento klub je spoločnosťou Office Depot vyhlásený na dobu neurčitú.

10. Office Depot má právo kedykoľvek zmeniť pravidlá klubu či klub ukončiť, a to i bez uvedenia dôvodu. Zmena pravidiel klubu či jeho ukončenie bude oznámené spôsobom
zhodným alebo obdobným s vyhlásením tohoto klubu.

11. V prípade ukončenia klubu sa pripočítajú členovi len body pridelené – podľa výšky uvedených pravidiel – do dňa jeho ukončenia. Člen klubu má právo poslať žiadosť
o poskytnutie darčeka, na ktorý mu podľa počtu ním získaných bodov vznikol nárok, najneskôr do 1 mesiaca odo dňa ukončenia klubu. Ak si zákazník neobjednal
v spoločnosti OFFICE DEPOT dlhšie ako 6 mesiacov, jeho členstvo v klube zaniká.

Etické zásady programu „OD Klub“

Účastníkom zákazníckeho klubu a výhercom darčeka je vždy spoločnosť. O vstupe do zákazníckeho klubu a o jeho priebehu informuje vedenie spoločnosti prihlasovateľ.

Účastníkovi zákazníckeho klubu vzniká nárok na darček pri dosiahnutí stanoveného počtu bodov a za podmienky, že nemá voči spoločnosti Office Depot žiadne neuhradené splatné záväzky.

Darček bude účastníkovi doručený zadarmo, na základe písomnej žiadosti o darček, za podmienky dosiahnutia stanoveného počtu bodov pre získanie uvedeného darčeka.

Darček bude doručený vodičom na dodaciu adresu (adresa spoločnosti), nie však na osobnú adresu zamestnanca spoločnosti, a bude predaný na základe predávacieho protokolu, a to osobe uvedenej v prihláške do zákazníckeho klubu alebo osobe, ktorá preukáže svoje oprávnenie za túto osobu jednať (plná moc, výpis z Obchodného registra).

Office Depot predpokladá, že sa účastník zákazníckeho klubu prihlásil do zákazníckeho programu „OD Klub“ len v prípade, ak je zlučiteľný s internými predpismi a pravidlami danej spoločnosti.

 

Čo je OD Klub? 

OD Klub je vernostný program spoločnosti Office Depot. Zákazníci sa tohto programu môžu zúčastniť po prihlásení do OD Klubu.

 

Ako sa stať členom klubu?

Členom klubu sa stanete veľmi jednoducho. Stačí poslať vyplnenú prihlášku :

1) e-mailom na adresu: odklubsk@officedepot.sk
2) poštou na adresu: Office Depot, ABC II., Prievozská 4/B, 821 09, Bratislava
3) prostredníctvom Vášho obchodného zástupcu

 

Čo za to?

Za tovar z tohto katalógu neminiete žiadne peniaze. Jedine tak uplatňujete body nazbierané vďaka nákupu tovaru z katalógu Zajtra alebo zadarmo.

 

Ako získať body?

Princíp nie je vôbec zložitý. Za každú kúpnu čiastku 11,00 EUR (bez DPH), ktorá bola vyfakturovaná, je členovi OD Klubu pridelený 1 bod.
K tomu každý nový účastník programu získava 2 body ako „štartovné“.

 

Ako zistiť stav konta?

Stav konta si overíte po prihlásení na online.officedepot.sk alebo e-mailom na odklubsk@officedepot.sk

 

 

Ako objednať vybraný darček?

Iba na stránkach www.online.officedepot.sk.

 

 

Kam pre radu?

Otázky týkajúce sa OD Klubu posielajte na odklubsk@officedepot.com.
Tieto adresné a identifikačné údaje slúžia spoločnosti Office Depot s.r.o. len k prevádzke zákazníckeho programu OD Klub.
Poskytnuté údaje sú určené výhradne pre spoločnosť Office Depot s.r.o.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

• Prihláška OD Klub   download-icon-pdf--86x34px.png

• Potvrdenie objednávky darčeka z vernostného programu OD Klub download-icon-pdf--86x34px.png

 

Vyplnenú prihlášku pošlite:

– poštou na adresu OD Klub: Office Depot
ABC II.
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

 


 

 

 

 

 

 

 

home-icon-50x34px.pngNa úvodnú stránkuNapište námobalka-icon-65x34px.png